Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เข้าร่วม "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชน

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ผอ.วาสนา​ แม้นญาติ​ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ นายวีรพันธ์​ ทรรศนภูมิ​ นำนักเรียนกลุ่มแกนนำสภานักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงเข้าร่วม "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครขอนแก่น” โดยมี นายมนตรี​ สิงหปุณภัทร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่นเป็นประธานในพิธี​
สำหรับโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครขอนแก่น” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีกลุ่มเด็กและเยาวชน จาก 14 โรงเรียน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้แก่ กลุ่มสภานักเรียนจาก 11 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น กลุ่มสภานักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่มสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร และกลุ่มสภานักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จำนวน140 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และได้รับสนับสนุนวิทยากรจาก TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เผยแพร่ด้านวิชาการการศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆของกลุ่มเด็กและเยาวชน ส่งเสริมขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมต่างๆของเด็กและเยาวชนที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ครอบครัว องค์กร ชุมชน ตลอดจนความพร้อมที่จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาบุคคล ชุมชนของตนเองต่อไป
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom