Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เข้าร่วมการประชุมการจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร ในการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห เทศบาลนครขอนแก่น นางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง มอบหมายให้ นางสาวนุษรา แก้วใสย์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผนงาน เข้าร่วมการประชุมการจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร ในการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom