Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เข้าร่วมคัดเลือก Best Practices สำหรับผู้บริหาร และครูผู้สอน

วันพุธ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง โดยท่าน ผอ.วาสนา แม้นญาติ และคุณครูเพชรดา ศรีน้อย ได้ส่งผลงาน การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Steam Education สำหรับเด็กปฐมวัย เข้าร่วมคัดเลือก Best Practices สำหรับผู้บริหาร และครูผู้สอน ในระดับจังหวัด ผลการคัดเลือกผ่านการประเมินคัดเลือกในครั้งที่ 1 และ 2ไปแล้ว และในวันนี้ ได้เข้ารับการประเมินสภาพจริง รอบที่ 3 เพื่อหาตัวแทนจังหวัดขอนแก่น Best of the best ด้านการบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับผู้บริหาร) จำนวน 1 คน และด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สำหรับครูผู้สอน) จำนวน 1 คน เข้ารับการคัดเลือกในระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เป็นลำดับต่อไป
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom