Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เข้าร่วมโครงการอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคคลกรทางการศึกษา

 

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
ท่าน ผอ.วาสนา แม้นญาติ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมโครงการอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคคลกรทางการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น โดยมี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
ด้วยเทศบาลนครขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการสั่งสมประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเอง ให้ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพครู ยกระดับพนักงานครูเทศบาลให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนได้อย่างแท้จริง จึงได้จัดทำโครงการอบรมพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่นขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย พนักงานเทศบาลครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 610 คน
โดยในวันนี้ นายกเทศมนตรีได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครู ที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ“งานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)”และได้บรรยายในหัวข้อ"การศึกษายุคใหม่ภายใต้ความผันผวน" พร้อมทั้งมีกิจกรรมการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซี ให้กลุ่มพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาอีกด้วย
นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom