Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ประกาศผลการประกวดคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ ประเภทโรงเรียนต้นแบบสุขบัญญัติแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565
ประกาศผลการประกวดคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ
ประเภทโรงเรียนต้นแบบสุขบัญญัติแห่งชาติ
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 ส.ค.65 โรงเรียนได้เข้าร่วมประกวดและนำเสนอผลงานการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบสุขบัญญัติแห่งชาติ
ผลการประกวด โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับจังหวัด
และในวันนี้ทางโรงเรียนจึงได้เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมผลงานและ แนวทางรูปแบบการนำเสนอร่วมกับ สสจ.ขอนแก่น เพื่อพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้น เตรียมพร้อมสำหรับการเป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประกวดระดับเขตพื้นที่ กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ในลำดับต่อไป
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom