Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

กิจกรรมการโครงการรเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญและลูกเสือสำรอง

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้จัดกิจกรรมการโครงการรเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญและลูกเสือสำรอง เพื่อให้นักเรีนยเกิดความวินัย อดทน รับผิดชอบ กตัญญู เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และสำนึกรักท้องถิ่น มีเสียสละสามัคคีในหมู่คณะมีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวมและ มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom