Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

กิจกรรม “กีฬาเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย”

 การมีสุขภาพที่ดีสร้างได้ง่ายๆ
จากการรับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์
พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 วันอังคารที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้จัดกิจกรรม “กีฬาเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมคือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเล่นกีฬาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ร่างกาย และมีภูมิคุ้มกันต่อโรคภัยไข้เจ็บ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสุขภาวะทางด้านร่างกาย ควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom