Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เข้าร่วมการประกวดเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย ในหัวข้อ “อัตลักษณ์ผ้าไทย สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน” ในกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายไหมขอนแก่นสู่อนุภาคลุ่มน้ำโขง

วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565
วันนี้คุณครูเพชรดา ศรีน้อยและคุณครูชญานี สิงห์โต ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการวาสนา แม้นญาติ ให้พานักเรียนเข้ากิจกรรมตามที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น ขอเชิญเยาวชน และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการประกวดเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย ในหัวข้อ “อัตลักษณ์ผ้าไทย สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน” ในกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายไหมขอนแก่นสู่อนุภาคลุ่มน้ำโขง เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล ขอนแก่น
ขอบคุณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนและคณะครูได้เรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ๆ
ขอบคุณ ท่านผู้ปกครองที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
“ นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom