Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “การทำอาหารจากดักแด้” งาน”ผ้าไหมมัดหมี่เมืองขอน ออนซอนงามศิลป์ ถิ่นหัตถกรรมโลก” จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565 “Amazing Khon kaen Mudmee silk As a World Craft for Ikat”

วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ท่านผู้อำนวยการวาสนา แม้นญาติ ได้มอบหมายให้ คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “การทำอาหารจากดักแด้” งาน”ผ้าไหมมัดหมี่เมืองขอน ออนซอนงามศิลป์ ถิ่นหัตถกรรมโลก” จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565 “Amazing Khon kaen Mudmee silk As a World Craft for Ikat” ณ ลานกิจกรรม ชั้น1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลขอนแก่นโดยมี
1.คุณครูหทัยมาศ เจริญสุข และเด็กหญิงกัญญาพัชร ดิษฐ์เย็น ชั้น ป.1 “ทาโกะดักแด้”
2. คุณครูนุษรา แก้วใสย์และเด็หญิงกมลวรรณ ยิ้มประเสริฐ ชั้นป.4 “น้ำพริกดักแด้”
3. คุณครูพจมาน ชาภักดีและเด็กหญิงจรรยาพร เฮ้าประมงค์ชั้นป.6 “ลาบดักแด้”
ขอบคุณ ศูนย์หม่อนไหมเเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนและคณะครูได้เรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ๆ
ขอบคุณ ท่านผู้ปกครองที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
ผลการแข่งขัน เมนู “ทาโกะดักแด้ “ ได้รับรางวัลที่ 3
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom