Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากรังไหม ในงาน”ผ้าไหมมัดหมี่เมืองขอน ออนซอนงามศิลป์ ถิ่นหัตถกรรมโลก” จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565 “Amazing Khon kaen Mudmee silk As a World Craft for Ikat”

วันเสาร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ท่านผู้อำนวยการ วาสนา แม้นญาติ ได้มอบหมายให้ คุณครูรัชนีภรณ์ ผิวขม และคุณครูกาญจนา จันทร์เทียน นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากรังไหม ในงาน”ผ้าไหมมัดหมี่เมืองขอน ออนซอนงามศิลป์ ถิ่นหัตถกรรมโลก” จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565 “Amazing Khon kaen Mudmee silk As a World Craft for Ikat” ณ ลานกิจกรรม ชั้น1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ขอนแก่นขอบคุณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนและคณะครูได้เรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ๆ
ขอบคุณ ท่านผู้ปกครองที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom