Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เข้าร่วมการวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กับอาจารย์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เพื่อทำกิจกรรม E PLC

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นำโดยนางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้มอบหมายให้คุณครูหทัยมาศ เจริญสุข, คุณครูบรรยง ลิละคร, คุณครูพจมาน ชาภักดี และคุณครูจริยาพร พรมสิงห์ เข้าร่วมการวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กับอาจารย์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เพื่อทำกิจกรรม E PLC ในลำดับต่อไป

gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom