Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ตรวจตรา ตรวจสอบ สายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ระบบประปา ทั้งใน อาคารเรียน นอกอาคารเรียน

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง
ด้วยโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงมีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร นักเรียน และทรัพย์สินของทางราชการ จึงมีมาตรการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน โดยช่วยกันตรวจตรา ตรวจสอบ สายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ระบบประปา ทั้งใน อาคารเรียน นอกอาคารเรียน บริเวณโรงเรียน ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันระวังเหตุ
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom