Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

การเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลลำน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ท่านผู้อำนวยการวาสนา แม้นญาติ ได้มอบหมายให้คุณครูพจมาน ชาภักดี ร่วมเป็นวิทยากรร่วมกับทีมศึกษานิเทศก์เทศบาลนครขอนแก่น นำโดยท่านศน.สุพัตรา ตาลดีและท่าน ศน.มณีรัตน์ เย็นสวัสดิ์ ในการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลลำน้ำพอง การนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก#(Active Learning)
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom