Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เข้าร่วมโครงการอบรม “การสร้างความรู้ความเข้าใจระบบพัฒนางาน ตามเกณฑ์ Performance Agreement(PA)

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน นางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง คุณครูหทัยมาศ เจริญสุข คุณครูเพชรดา ศรีน้อย คุณครูพจมาน ชาภักดี และ คุณครูจริยาพร พรมสิงห์ ได้เข้าร่วมโครงการอบรม “การสร้างความรู้ความเข้าใจระบบพัฒนางาน ตามเกณฑ์ Performance Agreement(PA) โดยนายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ฯ โดยมี นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ร่วมพิธีเปิดโครงการการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.เชษฐา ค้าคล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom