Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

การประชุมเพื่อติดตามในประเด็นต่างๆ

วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองคู นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2565 โดยมี ดร.อรอนงค์ แสวงการ รองนายกเทศมนตรี , นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 11 โรงเรียนสัดกัดเทศบาลนครขอนแก่น และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมในการประชุมด้วย สำหรับ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2565 ในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อติดตามในประเด็นต่างๆ ดังนี้ เรื่องติดตามการจัดการศึกษาตามรูปแบบ The School Cluster management system, เรื่องติดตามสถานการณ์ โควิด-๑๙ ในสถานศึกษา, เรื่องติดตามการจัดทำงบประมาณของสถานศึกษา, และมีวาระเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ เรื่องแนะแนวการศึกษาแผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์, เรื่องหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ, เรื่องผลการประเมินการอ่าน/การเขียน ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และผลการประเมินการคิดเลขนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565, เรื่อง Smart City, เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2565, เรื่องสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช, เรื่องการเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, เรื่องการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 42 ปี 2565, เรื่องการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ(กีฬาเปตอง) ครั้งที่ 38 คัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น, เรื่องการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์, เรื่องการประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการรับมือกรณีเกิดเหตุกราดยิงในสถานศึกษา, เรื่องการนำเสนอสรุปผลงานโรงเรียนในปีการศึกษา 2564 และวาระอื่นๆเพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา สำหรับความคืบหน้าพร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ทางเทศบาลนครขอนแก่น จะรายงานในครั้งต่อไป
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
Respect Ready to learn Life skills
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom