Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

หน่วยการเรียนรู้ 4 ป. (ปลูก ปรุง ปรับ แปรรูป) สำหรับ ป.ปลูก  คุณครูและนักเรียนช่วยกันเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูก

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เริ่มต้นภาคเรียนที่ 2/2565 ด้วยหน่วยการเรียนรู้ 4 ป. (ปลูก ปรุง ปรับ แปรรูป) สำหรับ ป.ปลูก  คุณครูและนักเรียนช่วยกันเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูก ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการเรียนรู้ในหน่วยนี้ อีกทั้งยังเป็นทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตของสังคมเกษตรยุคใหม่…ตามรอยพ่อ
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต" Respect Ready to learn Life skills
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom