Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เตรียมความพร้อมสำหรับศตวรรษที่ 21 ด้วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติตั้งแต่ระดับอนุบาล “ ทักษะภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญ การเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง เตรียมความพร้อมสำหรับศตวรรษที่ 21 ด้วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติตั้งแต่ระดับอนุบาล “ ทักษะภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญ การเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เด็กๆสามารถนำไปต่อยอดความรู้และพัฒนาตนเองได้ในอนาคต “ การเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อายุน้อยๆ ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีการเรียนรู้ได้เร็ว ยิ่งได้ฝึกฝนกับเจ้าของภาษาจะออกเสียงได้ถูกต้อง จดจำคำศัพท์ได้ดี ใช้ภาษาได้เหมาะสม ไม่ต่อต้านภาษา ช่วยส่งเสริมความมั่นใจ ให้กล้าพูด กล้าถาม กล้าตอบเมื่อต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติ
" นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต " Respect Ready to learn Life skills
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom