Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

การเรียนรู้แบบบูรณาการ Steam Education การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (Active learning) จากประสบการณ์จริง

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ Steam Education การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (Active learning) จากประสบการณ์จริง การเรียนรู้ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในตำราหรือแค่ในห้องเรียน โลกเปลี่ยนแปลงไปวิถีเปลี่ยนแปลงตาม ทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ว่าด้วยสาระวิชามีความสำคัญแต่ไม่เพียงพอสำหรับการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิต อีกหนึ่งทักษะที่เด็ก ๆ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงได้เรียนรู้ในแบบบูรณาการ stem education เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกมีความสุขและสนุกสนานไปกับการเรียนมากยิ่งขึ้นเด็ก ๆ ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง คิดอย่างมีระบบและมีเหตุผล รู้จักตั้งคำถามหรือสมมติฐาน การค้นคว้าหาข้อมูล การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหา รวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อสรุปผลและนำไปต่อยอดได้ในอนาคต
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWANG
Respect Ready to learn Life skills
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom