Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

กิจกรรมสร้างสรรค์ออกแบบและประดิษฐ์กระทงของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
กิจกรรมสร้างสรรค์ออกแบบและประดิษฐ์กระทงของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
 วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริงวันลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
Respect Ready to learn Life skills
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom