Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ Steam Education หน่วยการเรียนรู้ เส้นทางอาหารปลอดภัย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ Steam Education หน่วยการเรียนรู้ เส้นทางอาหารปลอดภัย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ซึ่งสอดคล้องกับนวัฒกรรม 4 ป.คือ ป.ปลูก ป.ปรุง ป.ปรับ และ ป.ประยุกต์ นักเรียนได้นำวัตถุดิบที่มีในโรงเรียนมาประกอบอาหาร เช่น เห็ดนางฟ้า รู้จักการใช้เครื่องมืออย่างปลอดภัย โดยมีคณะครูดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (Active learning) เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข สู่กระบวนการบูรณาการด้านวิชาการและทักษะชีวิต และเมนูอาหารวันนี้ คือ ต้มข่าไก่ ผลไม้แอปเปิล และมีคุณครูพจมาน ชาภักดีและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แม่ครัวอุไรรัก หมื่นกันยา ดูแลในการทำอาหาร พร้อมกับได้รับการตรวจรับวัตถุดิบจากคุณครูรัชนีภรณ์ ผิวขม
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต" Respect Ready to learn Life skills
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom