Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ร่วมประชุมกับท่านศึกษานิเทศก์ ท่านผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เกี่ยวกับการสรุปผลการนิเทศชั้นเรียน/สังเกตชั้นเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
เวลา 14.00 -16.00 น. ท่านผู้อำนวยการวาสนา แม้นญาติ และคุณครูพจมาน ชาภักดีเข้าร่วมประชุมกับท่านศึกษานิเทศก์ ท่านผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เกี่ยวกับการสรุปผลการนิเทศชั้นเรียน/สังเกตชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ผ่านทาง Google Meet
นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต
Respect Ready to Learn Life skills
R2L MODEL. NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom