Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เข้าร่วมพิธีรำถวายรับเสด็จ หม่อนเจ้าอุทัยกัญญา กาณุพันธ์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

วันอาทิตย์ ที่ 15 มกราคม 2566
ผู้อำนวยการวาสนา แม้นญาติ ได้มอบหมายให้คุณครูหทัยมาศ เจริญสุข คุณครูเพชรดา ศรีน้อยและคุณครูพจมาน ชาภักดีนำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ร่วมกับคุณแม่ดร. ราตรี ศรีวิไล ได้นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีรำถวายรับเสด็จ หม่อนเจ้าอุทัยกัญญา กาณุพันธ์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ณ สวนธรรมพุทธฐาน และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงจากหลักสูตรความเป็นเลิศด้านศิลปะ(หมอลำพื้นบ้าน)ซึ่งเป็นกระบวนการที่เด็กๆได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สู่กระบวนการบูรณาการด้านการเรียนรู้และทักษะชีวิต
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงขอขอบพระคุณคุณแม่ดร.ราตรี ศรีวิไล มา ณ ขอโกาสนี้ด้วยค่ะ
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
Respect Ready to learn Life skills
R2L MODEL NONGWANG
ผู้รายงาน : คุณครูอุไรวรรณ ศรีพาลา คุณครูเพชรดา ศรีน้อย
ภาพถ่าย : คุณครูโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom