Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุด ดูแลความเรียบร้อยโดยทั่วไปและได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในโรงเรียน "นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2566
คุณครูอุไรวรรณ ศรีพาลา คุณครูราตรี อภิญญามนตรี ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุด ดูแลความเรียบร้อยโดยทั่วไปและได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในโรงเรียน
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
Respect Ready to learn Life skills
R2L MODEL NONGWANG
ผู้รายงาน : คุณครูอุไรวรรณ ศรีพาลา คุณครูราตรี อภิญญามนตรี
ภาพถ่าย : คุณครูโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom