Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมงานวันครู ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566
เวลา 09.00 น. ณ ห้องขอนแก่นบอลรูม โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น นางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมงานวันครู ประจำปี 2566 "พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา" โดยมีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันครูแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และการจัดการศึกษาจะบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้ ต้องอาศัยครูเป็นกลไกสำคัญ เพราะครูเป็นผู้มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นภารกิจที่หนักและยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ยังต้องเสียสละความสุขและประโยชน์ส่วนตน จึงถือว่าครูเป็นปูชนียบุคคลของชาติ การพัฒนาคนโดยการจัดการศึกษาจำเป็นต้องพัฒนาให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดยกำหนดไว้ในหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี เพื่อความสันติสุขในสังคมไทย
สำหรับโครงการอบรมส่งเสริมงานวันครู ประจำปี 2566 "พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา" ในครั้งนี้ มีกิจกรรมที่สร้างคุณค่าและความเป็นสิริมงคลแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของเทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูหัวใจทองคำ ให้กับครูที่มีความขยันหมั่นเพียร วิริยะอุตสาหะ ในการทำงาน, พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การกล่าวคำบูชาบูรพาจารย์ การกล่าวปฏิญาณตนและจุดเทียนสร้างพลังแห่งครู
นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้ให้เกียรติรับมอบรางวัลพระพฤหัสบดี จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ( สกสค.) ซึ่งรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา รวมทั้งผู้มีคุณูปการ ที่ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน หรือจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตลอดจนผู้เรียนและผู้ปกครอง จนเป็นที่ประจักษ์
“เนื่องในโอกาสวันครู วันที่ 16 มกราคม 2566” ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง ขอความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทุกท่าน ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของเทศบาลฯ ตลอดมา “ครู” เป็นผู้ทรงคุณค่าที่มีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติ ในฐานะผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ พร้อมอบรมสั่งสอนบ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ มีจิตสำนึก และค่านิยมที่ดี รวมถึงให้ครูได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ศิษย์ ตลอดจนมีความมั่งมุ่นในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพและสามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ซึ่งขอเป็นกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้พร้อมเติบโตเป็นพลเมืองดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป
ในโอกาสนี้ จึงใคร่ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดอภิบาลประทานพรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนา ตลอดปีพุทธศักราช 2566 โดยทั่วกัน
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWANG
Respect Ready to learn Life skills
ผู้รายงาน : คุณครูนุษรา แก้วใสย์
ภาพถ่าย : คณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom