Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันในทุกเช้าของวันใหม่

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566
ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง
เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันในทุกเช้าของวันใหม่เช้าวันอังคารสดสีชมพู
เริ่มต้นวันที่มีความหมายด้วยการสร้างสนามพลังบวกในโรงเรียน กับกิจกรรมปรนนิบัติสถานที่ ให้เด็กๆได้น้อมนำตัวเองเข้าไปเป็นผู้เอาใจใส่ ดูแลสถานที่ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อฝึกการเป็นผู้รักการมีจิตอาสาดูแลเขตพื้นที่รับผิดชอบในบริเวณโรงเรียน
การทำกิจกรรมหน้าเสาธงสอดแทรกความรู้เรื่องสุขบัญญัติ10 ประการ นโยบายเทศบาล 5+1 ให้ใคร่ครวญ การเคารพคุณค่าของตนและสิ่งต่างๆ การนอบน้อมด้วยการไหว้ การแจ้งข่าวสารการให้ความรู้ในเรื่องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายสู่การออกกำลังกายบริหารขยับเคลื่อนไหวเพิ่มความสดชื่นสดใสพร้อมเรียนรู้ในเช้านี้
การทำกิจกรรมจิตศึกษา - เพื่อพัฒนาความฉลาดในด้านของจิตวิญญาณและความฉลาดด้านอารมณ์ ให้เห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง การน้อมนำสิ่งที่ดีงามเข้าไปสู่จิตใต้สำนึก การเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้อยู่ในสภาวะของคลื่นสมองต่ำ และมีความพร้อมในการเรียน
 การพูดคุยเปิดวงสนทนา PLC เพื่อ ร่วมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน การ Empower ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงาน
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้อย่างแท้จริงเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
การดื่มนมเพื่อช่วยทำให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคเมื่อดื่มเสร็จเด็กๆจะช่วยกันตัดกล่องนมแล้วนำไปล้างให้สะอาด ตากแดดให้แห้งเก็บรวบรวม เพื่อนำไปใช้รีไซเคิลหมุนวนกลับมาใช้ใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ส่วนน้ำที่ล้างกล่องนมก็ไม่สูญเปล่า นำไปรดน้ำต้นไม้เป็นการเพิ่มแคลเซียมสารอาหารที่จำเป็นต่อสุขภาพของต้นไม้ ช่วยบำรุงปลายราก ใบอ่อน และยอดอ่อนที่มีปัญหาให้เจริญเติบโตแข็งเเรง
การส่งเสริมดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของนักเรียนโดยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2 ครั้ง นาน2 นาที และงดนำสิ่งของเข้ารับประทานหลังจากแปรงฟัน 2ชม.
 การเริ่มต้นแห่งการนอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต ที่นี่โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
Respect Ready to learn Life skills
R2L MODEL NONGWANG
ผู้รายงาน : คุณครูจริยาพร พรมสิงห์
ภาพถ่าย : คุณครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom