Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุด ดูแลความเรียบร้อยโดยทั่วไปและได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2566
คุณครูอุไรวรรณ ศรีพาลา และ คุณครูราตรี อภิญญามนตรี ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุด ดูแลความเรียบร้อยโดยทั่วไปและได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในโรงเรียนพร้อมให้เด็กๆได้เรียนรู้สู่กระบวนการเรียนแบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้เส้นทางอาหารปลอดภัย 4 ป. ปลูก ปรุง ปรับ และประยุกต์ ผ่านการปฏิบัติจริง (Active learning ) และการใช้ทักษะชีวิตสามรถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
Respect Ready to learn Life skills
R2L MODEL NONGWANG
ผู้รายงาน : คุณครูเพชรดา ศรีน้อยและคุณครูอุไรวรรณ ศรีพาลา
ภาพถ่าย : คุณครูอุไรวรรณ ศรีพาลา คุณครูราตรี อภิญญามนตรี
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom