Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ปฏิบัติหน้าที่เวรเวลากลางคืน ตรวจตราดูแลความเรียบร้อย

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566
คุณครูวีระพันธ์ ทรรศภูมิและนายไพศาล หมื่นกันยา ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่เวรเวลากลางคืน ตรวจตราดูแลความเรียบร้อย ทรัพย์สินและป้องกันการก่อวินาศกรรม การโจรกรรม การเกิดอัคคีภัยดูแลความเรียบร้อยโดยทั่วไปภายในโรงเรียน
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
Respect Ready to learn Life skills
R2L MODEL NONGWANG
ผู้รายงาน : คุณครูเพชรดา ศรีน้อย คุณครูอุไรวรรณ ศรีพาลา
ภาพถ่าย : คุณครูวีระพันธ์ ทรรศภูมิ
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom