Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ผู้อำนวยการวาสนา แม้นญาติ พร้อมด้วยคณะครู มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคฯ

          
     วันที่ 29 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการ วาสนา แม้นญาติ พร้อมด้วยคณะครู ได้พบปะผู้ปกครองเพื่อมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 71 ทุน สำหรับบรรเทาอุปสรรคการมาเรียน และสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาและพัฒนาการของนักเรียนทุนเสมอภาคที่สอดคล้องกับความถนัดและความต้องการตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
20210129 2 01 20210129 2 02
20210129 2 03 20210129 2 04
20210129 2 05 20210129 2 06
20210129 2 07 20210129 2 08
20210129 2 09 20210129 2 10
20210129 2 11 20210129 2 12
20210129 2 13 20210129 2 14
20210129 2 16 20210129 2 17
20210129 2 18 20210129 2 18
20210129 2 19 20210129 2 20
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom