Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ต้อนรับ คุณชุติวัติ นิยมวัฒนพันธ์ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนเราต้องสะอาด

              
    วันที่ 15 ก.พ.2564 ท่าน ผอ.วาสนา แม้นญาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้ต้อนรับ คุณชุติวัติ นิยมวัฒนพันธ์ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนเราต้องสะอาด จากสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ที่ท่านได้มาประเมินโรงเรียน ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินประกอบไปด้วยองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน คือ
      ด้านที่ 1 บริเวณโดยรอบของโรงเรียน
      ด้านที่ 2 การจัดพื้นที่ การจัดภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
      ด้านที่ 3 การบริหารจัดการขยะ
      ด้านที่ 4 อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม
ขอขอบพระคุณสำหรับคำชื่นชม และข้อเสนอแนะดีๆ เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น
20210216 01 20210216 02
20210216 03 20210216 04
20210216 05 20210216 06
20210216 07 20210216 08
20210216 09 20210216 10
   
   
   
   
   
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom