Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงได้ร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะที่ดี เนื่องด้วยวันมาฆบูชา

              
    วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้ร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะที่ดี เนื่องด้วยวันมาฆบูชา โดยการฟังธรรม ถวายดอกไม้ธูปเทียนและปัจจัย เป็นการซึมซับปลูกจิตสำนึก ยึดเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิต ปลูกฝังการมีจิตสาธารณะให้แก่นักเรียนโดยบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ณ วัดหนองแวงตราชู
20210225 01 20210225 02
20210225 19 20210225 03
20210225 04 20210225 05
20210225 06 20210225 07
20210225 08 20210225 09
20210225 12 20210225 14
20210225 14 20210225 16
20210225 17 20210225 18
   
   
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom