Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

การประชุมผู้บริหารสถานการศึกษาในสังกัดทั้ง 11 โรงเรียน ครั้งที่ 1/2564

              
       วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานการศึกษาในสังกัดทั้ง 11 โรงเรียน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในแผนการดำเนินงานปรับวิธีการเรียนการสอน โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้ง 11 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
     สำหรับ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยคุณครูต่างชาติเจ้าของภาษาผ่านนวัตกรรมด้านการศึกษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในรูปแบบใหม่ จากบริษัท เบรนคราวด์ และติดตามในประเด็นต่างๆ ดังนี้ ติดตามการจัดการศึกษาตามรูปแบบ The School Cluster management system , ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ,ติดตามการจัดทำงบประมาณของสถานศึกษา
     วาระแจ้งเพื่อทราบ มีดังนี้ เรื่องการนำเสนอผลงานดีเด่นของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ,เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนในเรื่องที่นำเข้าพิจารณา มีดังนี้ เรื่องการคัดเลือกตัวแทนทักษะทางวิชาการ เพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2564
     สืบเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา เทศบาลนครขอนแก่นได้ตระหนักและเข้าใจถึงความกังวลตลอดจนข้อสงสัยของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการเลื่อนเปิดเทอมและการจัดการเรียนการสอน ที่ผ่านมา อาจส่งผลกระทบในหลายๆด้าน ทั้งผลกระทบที่มีต่อเด็ก ผู้ปกครอง รวมไปถึงครูและโรงเรียน จึงจำเป็นต้องมีการประชุมวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในทุกระดับชั้นและทุกประเภท ทั้ง 11 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ในครั้งนี้ เพื่อเตรียมแผนการดำเนินงานปรับวิธีการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนานักเรียนและครูให้พร้อมกับสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องการเรียนการสอนแต่ละโรงเรียนอีกด้วย สุดท้ายนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอความร่วมมือไปยังนักเรียน ผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร และคณะครู ทั้ง 11 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้การขับเคลื่อนการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวขอนแก่นจะร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
20210226 01 20210226 02
20210226 03 20210226 04
20210226 05 20210226 06
20210226 07 20210226 08
20210226 09 20210226 10
20210226 11 20210226 12
20210226 13 20210226 14
   
   
   
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom