Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

การจัดการสอบ อ่าน เขียน คิดเลข และทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น ป.1-6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

              
      วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหารมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการ ดำเนินการจัดการสอบ อ่าน เขียน คิดเลข และทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น ป.1-6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
20210303 01 20210303 02
20210303 03 20210303 04
20210303 05 20210303 06
20210303 07 20210303 08
20210303 09 20210303 10
20210303 11 20210303 12
20210303 13 20210303 14
   
   
   
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom