Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น"

              
    วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2564 นางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง พร้อมด้วยครูผู้รับผิดชอบงานฝ่ายแผนและงบประมาณ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น" เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ มนสวรรค์ สืบศรี วิทยากรจากกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องหลักเมือง โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
20210321 01 20210321 02
20210321 03 20210321 04
   
   
   
   
   
   
   
   
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom