Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดัาติ (NT) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

              
     วันพุธ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงนำโดยนางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานสนามสอบโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง พร้อมด้วยคณะกรรมจากโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ได้ดำเนินการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดัาติ (NT) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด 1 ห้อง จำนวน 11 คน โดยการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดสอบ
     ทั้งนี้ได้รับการตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดย นายสุรชัย เอี่ยมระหงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานกฏหมายและเรื่องร้องทุกข์ เป็นตัวแทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองม้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ได้ตรวจเยี่ยม กำกับติดตาม เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการจัดสอบและมาตรฐานการทดสอบ
20210324 01 20210324 02
20210324 03 20210324 04
20210324 05 20210324 06
   
   
   
   
   
   
   
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom