Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

              
    วันที่ 24 มีนาคม 2564 ผู้บริหารมอบหมายให้คณะครู ปฎิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบ และกรรมการตรวจข้อสอบ ในการดำเนินการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
20210324 2 02 20210324 2 01
20210324 2 03 20210324 2 04
20210324 2 05 20210324 2 06
   
   
   
   
   
   
   
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom