Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

              
      วันที่ 24 มีนาคม 2564 นางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เพื่อเชิญประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี กากบาทเลือกได้ 1 คน บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล กากบาท เลือกได้ไม่เกิน 6 คน ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา ณ หน่วยเลือกตั้ง ที่ ท่านมีชื่ออยู่
     ทั้งนี้ยังเป็นการปลูกฝัง และสร้างความเข้าใจเรื่องความเป็นพลเมืองดีในวิถี ประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน เพราะสิ่งนี้ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราทุกคนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและเกิดความสงบสุข
20210324 3 01 20210324 3 01
20210324 3 03 20210324 3 04
20210324 3 05 20210324 3 06
20210324 3 07 20210324 3 08
20210324 3 09 20210324 3 10
20210324 3 11 20210324 3 12
   
   
   
   
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom