Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT)

              
    วันที่ 29 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการ วาสนา แม้นญาติ พร้อมด้วยคณะครู มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มใหม่) จำนวน 11 ทุน สำหรับบรรเทาอุปสรรคการมาเรียน และสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาและพัฒนาการของนักเรียนทุนเสมอภาคที่สอดคล้องกับความถนัดและความต้องการตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
20210329 01 20210329 02
20210329 03 20210329 05
20210329 05 20210329 06
20210329 07 20210329 08
20210329 09 20210329 10
   
   
   
   
   
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom