Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

การสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6

              
    วันที่ 1-2 เมษายน 2564 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงได้ดำเนินการสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ท่าน ผอ.วาสนา แม้นญาติ ได้ติดตามดูแลความเรียบร้อย และให้กำลังใจคณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบ และให้กำลังใจนักเรียนในการทำข้อสอบ
20210402 2 01 20210402 2 02
20210402 2 03 20210402 2 04
20210402 2 05 20210402 2 06
20210402 2 07 20210402 2 08
20210402 2 09 20210402 2 09
20210402 2 11 20210402 2 12
20210402 2 13 20210402 2 14
   
   
   
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom