Copyright 2021 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ทำทุกพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ทำทุกพื้นที่ให้สวยงามน่าอยู่ ปรับภูมิทัศน์..ต้อนรับเปิดเทอม เขียนโดย Super User 35
ประชุมสรุปผลการประเมินหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เขียนโดย Super User 69
กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ในขั้นการทบทวนผลการปฏิบัติงาน (AAR) เขียนโดย Super User 77
การสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 เขียนโดย Super User 106
ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู ร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Super User 245
ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงจินต์จุฑา ทาจันทร์ ได้รับรางวัลชมเชยระดับปฐมวัย การประกวดวาดภาพ ของมูลนิธิ "ลมหายใจไร้มลทิน" ประจำปี 2563 เขียนโดย Super User 98
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) เขียนโดย Super User 111
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และคณะครูสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เขียนโดย Super User 86
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เขียนโดย Super User 92
การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เขียนโดย Super User 98
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom