Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เลขานุการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 2 มกราคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. นายสมศักดิ์
จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เลขานุการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2565
ผ่านระบบทางไกล (Webex) ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
สรุปมิติและข้อสั่งการดังนี้
1.ให้ทุกหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการทุกแห่งประเมินความเสี่ยงของบุคลากร/ พนักงาน และดำเนินการสุ่มตรวจ ATK ก่อนกลับเข้าปฏิบัติงาน
2.ให้ โรงเรียน สถานศึกษาทุกระดับ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ปิดการเรียนการสอนแบบ on site โดยจัดสอนแบบ on line ตั้งแต่วันที่ 1-14 มกราคม 2565 ยกเว้นสถานศึกษาที่ดูแลเด็กพิเศษ
3.ให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ดำเนินการตามมาตรการ WFH อย่างเต็มขีดความสามารถ และขอความร่วมมือในภาคเอกชน ดำเนินการตามมาตรการ WFH อย่างเต็มขีดความสามารถ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1-14 มกราคม 2565
4.ให้ชะลอการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ออกไปก่อน
5.มอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ประเมินและพิจารณากิจกรรมการวมกลุ่มคนจำนวนมาก ที่ได้รับอนุมัติให้จัดหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 แล้ว หากมีความเสี่ยงให้พิจารณาเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
ปิดประชุม เวลา 15.00 น
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom