Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำงบประมาณอย่างมีส่วนร่วม พ.ศ.2567

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 นางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้มอบหมายให้คุณครูนุษรา แก้วใสย์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำงบประมาณอย่างมีส่วนร่วม พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมนครเป็งจาลเทศบาลนครขอนแก่น โดย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้มอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกสำนักกอง ทุกโรงเรียนในสังกัด ต้องให้ความสำคัญ ในการใช้งบประมาณที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้มากที่สุด
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
Respect Ready to learn Life skills
R2L MODEL NONGWANG
ผู้รายงาน : คุณครูรัชนีภรณ์ ผิวขม
ภาพถ่าย : ภาคกิจกรรม เทศบาลนครขอนแก่น
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom