Copyright 2021 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ข้อมูลนักเรียนและบุคลากร

 

ข้อมูลนักเรียน  ครูและบุคลากร

ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารคนปัจจุบัน  คือ นางวาสนา  แม้นญาติ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลนักเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ยืนยันในระบบ LEC 20 ม.ค. 2564)

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน (คน)

จำนวนห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล ๒

อนุบาล ๓

๑๔

๒๒

รวมระดับปฐมวัย

๑๕

๒๔

ประถมศึกษาปีที่  ๑

๑๔

ประถมศึกษาปีที่  ๒

๑๐

๑๑

๒๑

ประถมศึกษาปีที่  ๓

๑๑

ประถมศึกษาปีที่  ๔

๑๒

ประถมศึกษาปีที่  ๕

๑๑

๑๔

ประถมศึกษาปีที่  ๖

๑๒

รวมระดับประถมศึกษา

๔๗

๓๗

๘๔

รวมทั้งโรงเรียน

๕๖

๕๒

๑๐๘

 

ข้อมูลครู (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๔)

ประเภทบุคลากร

จำแนกตามเพศ

จำแนกตามระดับการศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

สูงกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ต่ำกว่าปริญญาตรี

รวม

ผู้อำนวยการสถานศึกษา (คศ.๓)

-

-

-

ครูปฏิบัติการสอน(ข้าราชการ)(คศ.๓)

-

ครูปฏิบัติการสอน(ข้าราชการ)(คศ.๒)

-

ครูปฏิบัติการสอน(ข้าราชการ)(คศ.๑)

-

-

-

ผู้ช่วยครู

-

 

-

รวม

๑๐

๑๓

-

๑๓

 

 

gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom