Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

งานเผยแพร่ผลงานครู

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค เขียนโดย Super User 269
การ พัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เขียนโดย Super User 251
การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนสรุปความของนักเรีย น ชั้นป ระถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด เขียนโดย Super User 228
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง เขียนโดย Super User 214
ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขียนโดย Super User 224
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom