Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ประวัติโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

 

   ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
     ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป
         โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ตั้งอยู่ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๓ ๒๓๙๙๖๗ โทรสาร ๐๔๓ ๒๓๙๙๖๗ e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย(อนุบาล) ๒,๓ ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๘ ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน

     ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป)
       โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ตั้งอยู่หลังวัดตราชูวนาราม ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ ๒-๓ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

     การเปลี่ยนแปลง
          ครั้งที่ ๑ เปลี่ยนเป็นโรงเรียนประชาบาล ๑๖ (วัดหนองแวง) เมื่อ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๘
          ครั้งที่ ๒ เปลี่ยนเป็นโรงเรียนประชาบาล ตำบลศิลา ๙ (วัดหนองแวง) เมื่อ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๐
          ครั้งที่ ๓ เปลี่ยนเป็นโรงเรียนวัดหนองแวง (บ้านหนองแวง) เมื่อ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙
          ครั้งที่ ๔ เปลี่ยนเป็นโรงเรียนบ้านหนองแวง เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖
          ครั้งที่ ๕ เปลี่ยนเป็นโรงเรียนเอกเทศถาวร
                ก. ปลูกสร้างอาคารเรียนตามแบบแปลน ป.๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ ขนาด ๓ ห้องเรียน๙ x ๒๗ เมตร สูงจากพื้นดินถึงขื่อ ๓.๕๐ เมตร สร้างด้วยไม้เต็ง ไม้พลวง มุงด้วยสังกะสี
                 ข. จำนวนเงินที่ใช้ก่อสร้าง ๓๕,๙๖๗ บาท โดยคิดเป็นราคาอาคารเรียนเดิม ๑๑,๑๓๖ บาท และได้รับบริจาคจากคณะครู ภารโรง ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการศึกษา ราษฎร เป็นเงิน ๒,๘๓๑ บาท พ่อค้ายาขอนแก่น – กรุงเทพมหานคร ๑,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้รับเงินงบประมาณจากรัฐสมทบก่อสร้างเพิ่มเติม ๑๖,๐๐๐ บาท เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้รับงบประมาณซ่อมแซมจากรัฐบาลเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
                 ค. ประวัติการก่อสร้าง พ่อค้ายาขอนแก่น – กรุงเทพมหานครได้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินร่วมกันทำบุญกฐินไปทอดที่บ้านโกทา 1 หลัง ทางราชการและชาวบ้านโกทาได้มอบอาคารหลังนี้ให้กับบ้านหนองแวง เพื่อก่อสร้างเป็นอาคารเรียนถาวรต่อไป ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เสร็จเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๕
            ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๐๖ได้รับเงินงบประมาณจากรัฐ ในการก่อสร้างอาคารเรียนประเภทหมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างเป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท เพื่อกั้นฝารอบอาคารเรียน ทำประตูหน้าต่าง ช่องลม ลูกกรง และบันได คณะกรรมการได้จัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ มาจัดทำจนเสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๖พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
             ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๐๘ ทาสีรอบอาคารเรียนในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๘
            ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๐๙ ทางราชการได้ใช้เงินงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อทำเพดานรอบนอก ติดตั้งกระดานดำมาตรฐาน ทำเป็นแผงกั้นห้องเรียน ๔ แผ่น และซื้อสังกะสีซ่อมแซมหลังคา ๑ หาบ สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙
            ครั้งที่ ๙ การปรับปรุงล้อมรั้วในโรงเรียน โดยการนำของพระครูอดุล สารนิเทศ เจ้าอาวาสวัดตราชูวนาราม ได้ขอความร่วมมือจากคุณพ่อโบ และคุณแม่เฮ้า ตราชู ได้บริจาคเงินซื้อเสาไม้เนื้อแข็ง จำนวน ๒๕๐ ตัน ยาว ๒.๐๐ เมตร ลวดหนาม ๑๐ ขด ตะปู ๑หีบ และมีผู้บริจาคลวดหนามอีก ๒๐ ขด คณะกรรมการได้ล้อมรั้วโรงเรียน เสร็จเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๑รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น ๓,๖๐๐ บาท
           ครั้งที่ ๑๐ การปรับปรุงสนามโรงเรียน เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยการนำของผู้บังคับการทหารบกขอนแก่น พันตรีประกอบ สุมนา พร้อมนายทหาร ๙ นาย จ่านายสิบ ๘๐ นาย พลฯทหารอีก ๙๐ นาย ได้ร่วมกันพัฒนาสนามโรงเรียนโดยการขุดตอไม้ออก ได้เนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่ เศษ ๆ คิดเป็นค่าแรงงานในการจัดทำครั้งนี้ ๒,๙๕๖ บาท
             ครั้งที่ ๑๑ การปรับปรุงเสาธงเหล็กถาวรคอนกรีต โดยการนำของครูใหญ่ ภารโรง ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน
ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาบริจาค เริ่มหาเงินตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๙ เพื่อจัดซื้อวัสดุ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคไทย – เยอรมัน เชื่อมเสาธงด้วยเหล็ก ๓.๕ นิ้ว ๓ นิ้ว ๒.๕ นิ้ว ต่อกัน ๔ ท่อน ยาว ๘ เมตรครึ่ง โดยอาจารย์พงษ์ศักดิ์ อิทรพานิช เป็นช่างเชื่อมโดยไม่คิดค่าแรงงาน ในการจัดทำครั้งนี้เป็นเงิน ๒,๙๕๖ บาท
            ครั้งที่ ๑๒ เปลี่ยนจากโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๙
            ครั้งที่ ๑๓ เปลี่ยนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง (ทขก. ๑๒) เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๙

                 พ.ศ. ๒๕๑๗ ติดตั้งรางน้ำใช้งบประมาณหมวดค่าซ่อมแซมวัสดุ ๙๒๕ บาท สร้างส้วม ๖,๐๐๐ บาท และได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ๑ หลัง แบบ ๐๐๘ ขนาด ๘ ห้องเรียน ๒ ชั้น สิ้นงบประมาณก่อสร้าง ๖๕๐,๐๐๐ บาท ได้เริ่มลงมือก่อสร้าง เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๑๙ แล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
                 พ.ศ. ๒๕๒๔ โรงเรียนได้รับงบประมาณในการต่อน้ำประปา ให้ภายในโรงเรียนอาคารเรียน ๔ ตามงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
                 พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับงบประมาณจากเทศบาลต่อโทรศัพท์ใช้ภายในโรงเรียน
งบประมาณ ๖,๓๕๐ บาท และในปีเดียวกันนี้ ได้ฝั่งของเทศบาลเป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน ขนาดกว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๓๙ เมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที ๑๗ กันยายน ๒๕๒๗ เสร็จสิ้นตามสัญญา เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
                 พ.ศ. ๒๕๒๘ นายเรืองชัย ตราชู นายกเทศมนตรีเมืองขอนแก่นได้อนุมัติงบประมาณในการปรับสนามโรงเรียนและปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนตลอดทั้งประตูฟุตบอลให้ได้มาตรฐาน อนึ่งในระหว่างเดือนมีนาคม
                 พ.ศ. ๒๕๒๗ เทศบาลได้อนุมัติเงิน เงินงบประมาณให้ค่าน้ำประปาใช้ภายในโรงเรียนให้สมบูรณ์ถึงอาคารเรียนหลังที่ก่อสร้างใหม่
                 พ.ศ. ๒๕๒๘ นายเชี่ยวชาญ ชามะรัตน์ อาจารย์วิทยาลัยเกษตรกรรมขอนแก่นพร้อมภรรยาได้เสียสละเงินส่วนตัว จัดสวนหย่อมหน้า
อาคารเรียน ๓ ตลอดสองแนวหน้าอาคารสิ้นเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
                 พ.ศ. ๒๕๒๘ นายสมบัติ ชูสกุล นายช่าง ร.พ.ช. และภรรยาได้จัดหาวัสดุในการจัดทำเสาธงชาติ และธงใหม่

          วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๑ นายเลิศ พรหมรัณฑ์ ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงนายสมบัติ สุวงศ์จันทร์ ไปรับราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
          นายวิรัช มหานาม เข้าโครงการเปลี่ยนอาชีพ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗
          นางสุมิตรา มีอนันต์ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗
          คำสั่งเทศบาลบ้านหนองแวง ที่ ๑๓๑๗/ ๒๕๔๗ ให้นายสมบัติ สุวงศ์จันทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗
          นายบุญธรรม โบราณมูล ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๖
          นายพัฒนา ยอดสะอึ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๘
          นางเนื่องนิตย์ พาลี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙
          นายกมลพงษ์ ทองดีนอก ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๐
          นางสาวจินตนา ภูจอมจิต ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒
ถึงปัจจุบัน
          นางวาสนา แม้นญาติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน


 

 

 

gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom