Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

Comming Zoon

             

                              พันธกิจ/เป้าหมาย

            ๑.  พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

            ๒.  ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

            ๓.  จัดหาปัจจัยที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้

            ๔.  พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา

            ๕.  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom