Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

Comming Zoon

วิสัยทัศน์

          “ จัดการศึกษาได้มาตรฐาน รู้งานอาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น”

อัตลักษณ์

          “นอบน้อม  พร้อมเรียนรู้  มีทักษะชีวิต”

เอกลักษณ์

งโรงเรียนวิถีแห่งความพอเพีย“”

 

 

gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom