Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

manage plane

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

manage plane2

gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom