Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ทำเนียบผู้บริหาร

นายเงิน   รัตนจันทร์ นายเนียม   สวรรณแคน นายดำรง   ภักดี
พ.ศ.  2479 - 2479 พ.ศ.  2479 - 2480 พ.ศ.  2480 - 2483
     

นายบัว   ธูปทิศาล นายกระจ่าง   ทองสอดแสง นายดาว   ชูลิขิต
พ.ศ.  2483 - 2484 พ.ศ.  2484 - 2491

พ.ศ.  2491 -2493

     

นายธวัธ   วงษ์ประชุม นายวศิน   สมอุ่มจารย์ นายฝ้าย   กรมเมือง
พ.ศ.  2493 -2513 พ.ศ.  2513 - 2517 พ.ศ.  2517 - 2533
     
นายเจริญ   ช่วงชิต นายสันติ   จักรแสน นางสุมาลี   ศุภเอม
พ.ศ.  2533 - 2536 พ.ศ.  2536 - 2541 พ.ศ.  2541 - 2543
     
นายเจริญ   ช่วงชิต นายชูเกียรติ   เหลืองอุบล นายทวีศักดิ์   พรหมรัตน์
พ.ศ.  2543 - 2548 พ.ศ.  2548 -2548 พ.ศ.  2548 - 2554
     
นายประยุทธ   อริย์ธัช นายสมศักดิ์  วิไลแก้ว นางสาวทัศณี นุชนวลรัตน์ 
พ.ศ.  2555 - 2556 พ.ศ.  2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
     
   

 

gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom