Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

กิจกรรมเทศบาล ภาพกิจกรรมโรงเรียน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ร่วมประชุมกับท่านศึกษานิเทศก์ ท่านผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เกี่ยวกับการสรุปผลการนิเทศชั้นเรียน/สังเกตชั้นเรียน
  2. กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ Steam Education หน่วยการเรียนรู้ เส้นทางอาหารปลอดภัย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  3. กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ Steam Education การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (Active learning) จากประสบการณ์จริง
  4. กิจกรรมสร้างสรรค์ออกแบบและประดิษฐ์กระทงของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  5. การเรียนรู้แบบบูรณาการ Steam Education การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (Active learning) จากประสบการณ์จริง

หมวดหมู่รอง

gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom