Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนสรุปความของนักเรีย น ชั้นป ระถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด

Loading...

gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom